Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een afspraak is gemaakt voor een massage.

1.2 Cliënt: De natuurlijke persoon die feitelijk de massage ontvangt.

1.3 Voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de reeds gemaakte afspraak voor een massage.

2.2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zo ver zij schriftelijk zijn bevestigd door Brigitte Wellness and Care.

Artikel 3: Aanmelding

3.1 Aanmelding voor een massage kan telefonisch of per e-mail.

3.2 Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij de regel geldt: Vol is vol. In overleg met u wordt naar een andere datum en tijdstip gekeken waarop de massage wel uitgevoerd kan worden.

3.3 De cliënt die voor het eerst in de praktijk komt krijgt een kort intakegesprek waarbij een aantal vragen gesteld worden over persoons- en gezondheidsgegevens. Deze tijd wordt niet meeberekend in de kosten en tijd voor de massage.

3.4 Contra- indicatiesmassage: Koorts, opgezwollen lymfeklieren, ontstekingen op de huid. Neem bij twijfel contact op met uw arts of er gemasseerd kan worden. Brigitte Wellnes and Care heeft het recht om bij beoordeling van medische gegevens de massage niet door te laten gaan.

3.5 Contra-indicaties zwangerschapsmassages: koorts, opgezwollen lymfeklieren, ontstekingen op de huid, bloedingen. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog of er gemasseerd kan worden. Brigitte Wellness and Care heeft het recht om bij beoordeling van medische gegevens de massage niet door te laten gaan.

Artikel 4: PRIJZEN

4.1 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

4.2 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

4.3 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5: BETALING

5.1 Na het maken van een afspraak voor een massage zoals vermeld in artikel 3 ontvangt de cliënt op zijn/haar verzoek een digitale factuur van Brigitte Wellness and Care.

5.2 Betaling door de cliënt dient te geschieden na de massage of anders indien aangegeven op de factuur.

5.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

Artikel 6: ANNULERING DOOR CLIENT

6.1 Annulering door de cliënt van de overeenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Als dag van annulering geldt de dag van ontvangst van het schrijven door Brigitte Wellness and Care.

6.2 Indien de cliënt de afspraak annuleert, dan is de cliënt de navolgende vergoeding verschuldigd:

– Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.

–  Bij “no show”, niet verschijnen op de afspraak wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.

– Bij verplaatsen van de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 7: ANNULERING EN WIJZIGINGEN DOOR BRIGITTE WELLNESS AND CARE

7.1 Brigitte Wellness and Care heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen aan te brengen in de gemaakte afspraken voor massage. In geval van wijziging van de datum of het tijdstip wordt de cliënt tijdig geïnformeerd per mail of telefoon.

7.2 Brigitte Wellness and Care heeft het recht zonder opgave van reden bij persoonlijke omstandigheden de gemaakte afspraak met de cliënt binnen 24 uur te annuleren.

Artikel 8: VERPLAATSING DATA

8.1 Brigitte Wellness and Care behoudt zich het recht voor om door persoonlijke omstandigheden de gemaakte afspraak voor massage te verplaatsen naar een andere datum.

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Brigitte Wellness and Care is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met  de massage  bij Brigitte Wellness and Care of de annulering van de gemaakte afspraak door Brigitte Wellness and Care, tenzij aan Brigitte Wellness and Care opzet of grove schuld kan worden verweten.

9.2 Indien Brigitte Wellness and Care op enig moment ondanks het bepaalde in artikel 2 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag

9.3 Indirecte schade wordt niet vergoed.